INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.PENZE.INFO

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

 

 

 

 

Poskytovatel:

 

Radim Běčák – Česká Penzijní Správa
IČ 76274187
místem podnikání 74101 Nový Jičín, Dolní brána 689/39

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme následující informace o zpracování osobních údajů.

 

1.    Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

 

1.1.    Jakožto provozovatel služby „Česká penzijní správa“, dostupné na adrese (URL) www.penze.info (dále jen „Služba“ a „Web“) vystupuji vůči uživatelům Webu jako tzv. správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na níže uvedené kontaktní údaje:

 

písemný kontakt:

Radim Běčák
74101 Nový Jičín, Dolní brána 689/39

elektronický kontakt:

info@penze.info

1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás v rámci Služby nepůsobí, neboť nejsou splněny požadavky pro jmenování pověřence ve smyslu čl. 37 Nařízení.

 

2. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

 

2.1. Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

2.1.1 v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí Služby a z jejího uzavírání,

2.1.2 v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,

2.1.3 v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing.

2.2. Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

2.2.1 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít Smlouvu o poskytnutí Služby a dále za účelem splnění našich povinností z uzavřené Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. Číslo, datum narození, rodné číslo), a dále popisné údaje, vztahující se k samotné poskytované Službě (zejména údaje vztahující se k Vašemu důchodovému pojištění (délka a počet zaměstnání, doba po kterou jste byl účasten / účastna důchodového pojištění, počet dětí, informace o penzijních připojištěních atd.).

2.2.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a uzavření Smlouvy, a následné splnění našich povinností vyplývajících ze Smlouvy, zejména vypracování důchodové zprávy na základě Informativního osobního listu důchodového pojištění, resp. dodání E-booku na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

2.2.3 Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností ze Smlouvy.

2.3. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

2.3.1 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

2.3.2 Vystavujeme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Další povinnosti nám vyplývají z občanského zákoníku, zejména z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv.

2.3.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad poskytnuté Služby a odstoupení od Smlouvy.

2.3.4 Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

2.4. Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu

2.4.1 Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), a to způsobem uvedeným níže.

2.4.2 Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením Smlouvy, můžeme posílat e-mailový newsletter (obchodní sdělení), pouze však s nabídkou souvisejících služeb našeho Webu. Nebudeme Vám zasílat žádné nabídky třetích stran. Zasílání newsletteru máte možnost odmítnout při zadání Vaší adresy v rámci Objednávky, anebo kdykoli způsobem uvedeným v jednotlivých newsletterech.

2.4.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o vývoji v rámci důchodového pojištění a o službách našeho Webu. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Za tímto účelem zpracováváme pouze Vaši e-mailovou adresu. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky (viz článek 5.5) a odhlášením newsletteru velice jednoduše zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončit.

2.4.4 Doba uložení: Vaši e-mailovou adresu uchováváme od jejího zadání až do okamžiku, kdy zasílání newsletterů odmítnete, bez ohledu na splnění příslušné Smlouvy nebo na trvání smluvního vztahu.

Pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje:

  • v souvislosti s užíváním Cookies nebo síťových identifikátorů
  • pro účely zasílání newsletteru (nejste-li našim zákazníkem)
2.5. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek

2.5.1 V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. Přitom budeme shromažďovat následující údaje:

  • IP adresa,
  • datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,
  • zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),
  • seznam navštívených našich stránek
  • a informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).

 

2.5.2 Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu.

 

2.6. Zasílání newsletteru

 

2.6.1 Souhlas k zasílání newsletteru potřebujeme od návštěvníků Webu, kteří nejsou našimi zákazníky. Ti mají možnost přihlásit se k odběru newsletteru tak, že zadají svou e-mailovou adresu.

2.6.2 Účelem zpracování e-mailové adresy je poskytování informací o vývoji v rámci důchodového pojištění a o službách Webu, a to na e-mailovou adresu, kterou jste vložili do přihlašovacího políčka.

2.6.3 Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy (osobního údaje). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat přímo prostřednictvím newsletteru, a to způsobem, který je v každém newsletteru uveden v jeho zápatí.

2.6.4 Pokud svůj souhlas sami neodvoláte, budeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat po dobu pěti let od jejího poskytnutí.

 

3. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

 

3.1. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem zajištění provozu Webu, splnění našich povinností ze Smlouvy a za účelem přímého marketingu v rozsahu uvedeném shora v článku 2.

3.2. Příjemci osobních údajů mohou být:

– SmartEmailling – aplikace pro komunikaci, web
– FAPI – aplikace pro fakturaci
– RAYNET – aplikace pro správu klientů a kalendáře
– SupportBox – aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
– SMS brána – aplikace pro rozesílání SMS zpráv
– Facebook – FB pixel
– Google – Google Analytics
– Česká pošta s.p.
– orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.

– Bankéři pro město s.r.o.

4. Předávání osobních údajů do třetích zemí

4.1. Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU a nepředáváme je do žádných třetích zemí.

5. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

5.2. Právo na přístup k osobním údajům

5.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení. Přehled námi zpracovaných osobních údajů Vám poskytneme na základě Vaší žádosti o přístup ve smyslu tohoto čl. 5.2.

5.3. Právo na opravu osobních údajů

5.3.1 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

5.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

5.4.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.

5.4.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení, tedy

  • pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli jejich přesnost ověřit,
  • zpracování osobních údajů je dle Vašeho názoru protiprávní, ale přitom odmítáte provedení úplného výmazu osobních údajů, anebo
  • osobní údaje již nepotřebujeme pro stanovené účely zpracování, ale Vy je nadále požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
5.5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

5.5.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely přímého marketingu (viz čl. 2.5.).

5.5.2 Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, a my Vám newslettery a jiná obchodní sdělení nadále zasílat nebudeme. Odběr newsletterů však můžete jednoduše odhlásit přímo prostřednictvím doručeného newsletteru. Zrušení odběru newsletteru v rámci přijatého obchodního sdělení je považováno za podání námitky ve smyslu tohoto čl. 5.5.

5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

5.6.1 Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.

5.6.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

5.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

5.7.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

5.8.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

5.9. Jak právo uplatnit

5.9.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě jakýchkoli pochybností oprávněni požadovat ověřit totožnosti toho, kdo právo uplatňuje. Práva dle tohoto článku uplatnit telefonicky z důvodu nedostatečné možnosti ověření identity žadatele.