Příloha Obchodních podmínek:

 

Informace

provozovatele služby „Česká Penzijní Správa“ poskytovatele Radim Běčák – Česká Penzijní Správa, IČ 76274187, místem podnikání 74101 Nový Jičín, Dolní brána 689/39 (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

 

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby objednané prostřednictvím internetových stránek www.penze.info

1.1 „Do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí služby máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet dnem uzavření smlouvy ve smyslu čl. 4.3.1. Obchodních podmínek). „V určitých případech však právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.3.2. a 4.4.2. Obchodních podmínek“.

1.2 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat poskytovatele služby – Radim Běčák – Česká Penzijní Správa, IČ 76274187, místem podnikání 74101 Nový Jičín, Dolní brána 689/39, e-mail: info@penze.info, tel.:+420 725 793 884 a to formou jednoznačného prohlášení (vyplněného přiloženého vzorového formuláře odstoupení nebo jiným písemným projevem nevzbuzujícím pochybnosti o jeho obsahu) zaslaného běžnou poštou na adresu sídla poskytovatele, anebo e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v rámci Obchodních podmínek.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

 

1.3 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

 

  1. sledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

 

2.2 Pokud jste již obdržel/a výstup z objednané služby před uplynutím lhůty k odstoupení, není od tohoto okamžiku odstoupení možné. Odstoupení není možné rovněž v případě, kdy předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu prostřednictvím internetu (e-booku), který je s Vaším souhlasem poskytnut před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.

 

 

  1. „Další informace týkající se odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. 4.3. a 4.4. Obchodních podmínek. Tato ujednání Obchodních podmínek nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

 

 

  1. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“

 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem