OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

poskytování služeb poskytovatele

Radim Běčák – Česká Penzijní Správa
IČ 76274187
místem podnikání 74101 Nový Jičín, Dolní brána 689/39

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Poskytovatel

 

1.1.1 Služba „Česká Penzijní Správa“ je poskytována poskytovatelem Radim Běčák – Česká Penzijní Správa, IČ 76274187, místem podnikání 74101 Nový Jičín, Dolní brána 689/39.

1.1.2 Kontaktní údaje Poskytovatele:

a) adresa pro doručování: Dolní brána 689/39, 74101 Nový Jičín, Česká republika
b) elektronická adresa: info@penze.info
c) telefon: +420 725 793 884

 

1.2 Obchodní podmínky

 

1.2.1 Tyto obchodní podmínky služby Česká Penzijní Správa (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem prostřednictvím internetových stránek „www.penze.info“, přičemž upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.

1.2.2 Pokud není ve Smlouvě nebo jiném ujednání smluvních stran uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření příslušné Smlouvy, přičemž případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Smlouvy vliv.

 

1.3 Možnost archivace Obchodních podmínek

 

 

1.3.1 Obchodní podmínky jsou nepřetržitě přístupné na Webu dostupném pod adresou https://penze.info/vop/.

1.3.2 Obchodní podmínky si může Klient vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.3.3 Uzavřené Smlouvy jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné, není-li Smlouva uzavřena v listinné formě ve smyslu čl. 2.2

1.3.4 Klient může archivovat údaje o své Objednávce a Smlouvě zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které je mu zasláno formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Klient zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Klient v Objednávce zadal, zejména označení objednávané služby, její kupní cenu včetně DPH, identifikační údaje Klienta a zvolený způsob platby.

 

1.4 Definice a výklad pojmů

 

1.4.1 E-book (Důchodová zpráva) – elektronický dokument vztahující se k problematice důchodového pojištění a ke Službám Poskytovatele, který není vytvořen na míru Klienta v rámci poskytování Služby;

1.4.2 Poskytovatel – Radim Běčák – Česká Penzijní Správa, IČ 76274187, místem podnikání 74101 Nový Jičín, Dolní brána 689/39; Poskytovatel je poskytovatelem poradenských a vzdělávacích služeb v oblasti důchodového pojištění;

1.4.3 Klient – fyzická osoba, ve vztahu k níž je Poskytovatelem poskytována Služba a která Poskytovateli poskytuje údaje nezbytné pro poskytnutí Služby; standardně fyzická osoba, s níž Poskytovatel uzavírá Smlouvu; uzavřel-li Klient s Poskytovatelem Smlouvu, nachází se vůči němu v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;

1.4.4 Objednatel – právnická nebo fyzická osoba, která u Poskytovatele objednává Službu, avšak není Klientem (standardně zaměstnavatel fyzické osoby, k jejímuž důchodovému pojištění se může Služba vztahovat); není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, vztahují se povinnosti Klienta rovněž na Objednatele; Objednatel vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti a není vůči Poskytovateli v postavení spotřebitele;

1.4.5 Služba – služba nabízená Poskytovatelem prostřednictvím webu, zejména služba zpracování důchodové zprávy vztahující se k situaci Klienta v oblasti jeho důchodového pojištění a k potenciálním nárokům, které je Klient oprávněn ve vztahu ke svému důchodovému pojištění uplatňovat, případně jiná poradenská, vzdělávací nebo analytická služba v oblasti důchodového pojištění dle aktuální nabídky Poskytovatele;

1.4.6 Objednávka – elektronický formulář, dostupný na stránkách Služby, kterým je po zadání všech Poskytovatelem požadovaných údajů zaslán Klientem návrh na uzavření Smlouvy;

1.4.7 Smlouva – smluvní vztah uzavřený mezi Klientem a Poskytovatelem, resp. mezi Objednatelem a Poskytovatelem, na základě odeslání Objednávky a jejího potvrzení Poskytovatelem, řídící se těmito Obchodními podmínkami; smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem může být uzavřena i jiným způsobem než jaký je uveden v těchto Obchodních podmínkách;

1.4.8 Web – internetové stránky Služby, dostupné pod doménou https://penze.info.

1.4.9 Výstup – výsledek Služby poskytnuté Poskytovatelem Klientovi, zejména pak důchodová zpráva vytvořená na základě informací poskytnutých Klientem a vyplývajících z Informativního osobního listu důchodového pojištění, E-book, případně jiná poradenská nebo vzdělávací služba.

 

2. NABÍDKA SLUŽEB, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

2.1 Nabídka a Objednávka

 

2.1.1 Aktuálně nabízené Služby Poskytovatele jsou dostupné na Webu, včetně aktuálních cen. Kliknutím na příslušnou nabídku Služby je Klientovi umožněno vyplnění Objednávky. Rozsah údajů požadovaných v rámci Objednávky se může lišit podle charakteru objednávané Služby, přičemž Klient bere na vědomí, že bez řádného uvedení všech údajů označených jako povinné v čitelné a srozumitelné podobě není Poskytovatel schopen požadovanou Službu poskytnout a není na Objednávku povinen reagovat.

2.1.2 Informace o službách Poskytovatele uvedené na Webu nepředstavují právně závaznou nabídku ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Klientům k zaslání závazného návrhu na uzavření Smlouvy.

2.1.3 Před odesláním Objednávky je Klient vyzván k potvrzení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami, s jejichž zněním má možnost se v dané fázi vytváření Objednávky seznámit, a s podmínkami ochrany osobních údajů.

2.1.4 Odeslání Objednávky kliknutím na příslušné pole je považováno za návrh na uzavření Smlouvy.

2.1.5 Objednávka může být klientem vyplněna v součinnosti s poradcem pověřeným Poskytovatelem. Využití poradce nemá za následek jakýkoli jeho vstup do smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem, přičemž poradce slouží pouze jako nápomoc ke správnému vyplnění Objednávky. Klient zůstává v každém okamžiku smluvní stranou Smlouvy vzniklé na základě Objednávky vyplněné za pomoci poradce.

2.1.6 Objednatel mající zájem o jinou Službu, než je vyhotovení důchodové zprávy nebo prodej e-booku (zejména o poskytnutí školení v oblasti nároků vyplývajících z důchodového pojištění) je oprávněn poptat u Poskytovatele tuto Službu rovněž jiným způsobem než podle tohoto čl. 2.1. (zejména zasláním e-mailu na kontaktní adresu Poskytovatele).

 

2.2 Uzavření Smlouvy

 

2.2.1 Po doručení Objednávky potvrdí Poskytovatel její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, odeslané na e-mailovou adresu, uvedenou Klientem v rámci Objednávky. Bez uvedení platné e-mailové adresy v Objednávce nemůže být Objednávka potvrzena a nemůže dojít k uzavření Smlouvy. V případě, že Klient vyplňuje Objednávku v součinnosti s poradcem a nedisponuje funkční e-mailovou adresou, může poradce se souhlasem Klienta zadat do Objednávky svou e-mailovou adresu. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn telefonicky ověřit u Klienta Objednávku a nechat si Klientem ji dodatečně potvrdit.

2.2.2 Potvrzení Objednávky dle předchozího článku je akceptací návrhu Klienta na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele. Okamžikem doručení tohoto potvrzení Klientovi je Smlouva dle Objednávky uzavřena. Uzavřením Smlouvy na sebe Klient přebírá riziko podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Poskytovatel je oprávněn požadovat na Klientovi dodatečné potvrzení Objednávky (telefonicky nebo e-mailem).

2.2.3 Klient nemá na uzavření Smlouvy právní nárok. Poskytovatel není povinen Objednávku ve smyslu tohoto článku potvrdit a s Klientem Smlouvu uzavřít, a to i v případě, že je plně schopen Službu dle Objednávky poskytnout.

2.2.4 Na základě Smlouvy uzavřené ve smyslu tohoto čl. 2.2. je Klient povinen uhradit Poskytovateli cenu za danou Službu a poskytnout mu požadovanou dokumentaci nezbytnou pro poskytnutí Služby, a Poskytovatel je povinen na základě přijaté úhrady a dokumentace zpracovat a zaslat Klientovi Výstup z dané Služby resp. dodat objednaný E-book.

2.2.5 Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem (týkající se zejména vzdělávacích služeb a školení) je standardně uzavřena v listinné podobě, jejíž znění Poskytovatel zašle Objednateli e-mailem na základě jeho poptávky poskytnutí Služby. Tyto Obchodní podmínky tvoří přílohu listinné Smlouvy.

2.3 Dokumentace Klienta a informace poskytnuté Klientem

2.3.1 Klient bere na vědomí, že nezbytnou podmínkou k řádnému poskytnutí Služby je dodání dokumentace, vztahující se k důchodovému pojištění Klienta, která je uvedena v Objednávce nebo v potvrzení Objednávky, zejména Informativní osobní list důchodového pojištění (dále jen „IOLDP“), případně další dokumentace identifikované Poskytovatelem (zejm. vyplněný dotazník Klienta). O příslušné dokumenty je Klient povinen samostatně zažádat u příslušného orgánu (v případě IOLDP na příslušném pracovišti Správy sociálního zabezpečení) a poskytnout je Poskytovateli, nejedná-li se o dokumenty, které má zpracovat nebo vyplnit sám Klient (např. dotazník Klienta).

2.3.2 Poskytnutí dokumentace identifikované Poskytovatelem je odkládací podmínkou plnění Smlouvy Poskytovatelem, přičemž jakákoli lhůta k poskytnutí Výstupu dané Služby začíná plynout až okamžikem poskytnutí posledního požadovaného dokumentu Klientem.

2.3.3 Klient odpovídá za originalitu a autentičnost poskytnuté dokumentace.

2.3.4 Klient bere na vědomí, že k poskytnutí Služby je nezbytné sdělení pravdivých a úplných informací vztahujících se k důchodové situaci klienta (zejména doba výkonu zaměstnání a školní docházky, počet potomků a datum jejich narození apod.). Některé z těchto informací nemusí vyplývat z poskytnuté dokumentace (IOLDP). Klient odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací takto poskytnutých Poskytovateli, přičemž Poskytovatel nemá možnost si některé z těchto informací ověřit, a poskytnutí nesprávných nebo nepravdivých informací může mít za následek nesprávnost poskytnutého Výstupu (důchodové zprávy).

2.3.5 K poskytnutí E-booku standardně není zapotřebí dodání dokumentace dle předchozích článků. Klient bere na vědomí, že E-book je vzdělávacím materiálem, přičemž nepředstavuje individuální posouzením nároků Klienta v rámci jeho důchodového pojištění.

2.3.6 Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi v důsledku poskytnutí Výstupu vycházejícího z neoriginálních, nesprávných nebo nepravdivých dokumentů nebo informací poskytnutých ze strany Klienta, včetně jakýchkoli nepřímých škod nebo ušlého zisku. Klient odpovídá Poskytovateli za škodu, která mu v důsledku poskytování plnění vycházejícího z takových podkladů vznikne. Nárok Poskytovatele na úhradu ceny Služby za poskytnutý Výstup není tímto jakkoli dotčen.

2.3.7 V případě, že předmětem Služby má být poskytnutí školení u Objednatele nebo jiná vzdělávací činnost, je Objednatel povinen zajistit součinnost a připravenost podle požadavků Poskytovatele, zejména vyhovující prostory odpovídající předpokládanému počtu účastníků a informace o účastnících v rozsahu, který Poskytovatel Objednateli sdělí v rámci uzavření Smlouvy.

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍKY

 

3.1 Cena příslušné Služby resp. E-booku (dále jen „Cena“) je uvedena na Webu u každé konkrétní Služby resp. nabídky E-booku, přičemž je stanovena jako konečná. V případě, že je Poskytovatel plátcem DPH, je stanovena jako částka včetně DPH.

3.2 Cena je hrazena Klientem vždy předem, s výjimkou ceny Služeb, jejichž cena je sjednána formou procentuálního podílu z určité částky (zejm. v případě služby vymáhání dlužného plnění u příslušného orgánu Správy sociálního zabezpečení). Úplná úhrada Ceny hrazené předem je základní odkládací podmínkou plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele. Výše a splatnost Ceny Služby spočívající v poskytnutí školení nebo jiné vzdělávací služby Objednateli je sjednána v rámci samostatné Smlouvy.

3.3 Poskytovatel umožňuje úhradu Ceny následujícími způsoby:

3.3.1 bezhotovostním převodem na příslušný účet Poskytovatele;

3.3.2 on-line platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány.

3.4 Při využití možnosti platby platební kartou jsou veškeré údaje o platební kartě Klienta poskytovány pouze provozovateli platební brány, a Poskytovatel s nimi žádným způsobem nepřichází do styku.

3.5 Okamžik uhrazení Ceny vyplývá z konkrétní platební metody zvolené Klientem. V případě použití off-line platební metody (bezhotovostní převod) je Cena považována za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Poskytovatele. V případě použití on-line platební metody (platební kartou) je Cena považována za uhrazenou přijetím pozitivní informace o provedení úhrady ze strany poskytovatele platební metody.

3.6 Cena Služeb poskytovaných Objednateli na základě samostatné listinné Smlouvy může být hrazena způsobem odlišným od tohoto čl. 3., zejména na základě faktury Poskytovatele, vystavené před nebo po termínu poskytnutí Služby.

 

4. POSKYTNUTÍ VÝSTUPU, REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

4.1 Poskytnutí Výstupu

 

4.1.1 Na základě uzavření Smlouvy, úhrady Ceny ve smyslu čl. 3 a dodání potřebné dokumentace ve smyslu čl. 2.3. (je-li zapotřebí) zpracuje Poskytovatel Výstup dle Smlouvy (standardně důchodovou zprávu nebo E-book). Důchodová zpráva i E-book jsou Klientovi poskytnuty v elektronické podobě jejich zasláním na e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce. Klient se s Poskytovatelem může individuálně dohodnout na odlišné formě doručení. Odlišná forma vyhotovení a doručení Výstupu může být Poskytovatelem zpoplatněna.

4.1.2 Standardní lhůta k dodání Výstupu činí 30 dní od splnění všech podmínek dle předchozího odstavce. E-book nebo důchodová zpráva je Klientovi zaslán bezodkladně po přijetí platby Ceny. Je-li Výstupem objednané Služby uplatnění a vymožení nároku na doplacení dlužného plnění u příslušné Správy sociálního zabezpečení, odvíjí se lhůta k jeho poskytnutí od procesních okolností daného případu.

 Standardní lhůta k dodání přepočtu důchodu v klubu ČPS činí 30 dní od podání požadavku ze strany objednavatele.

4.1.3 Výstupy jsou vždy určeny výhradně pro Klienta, když jsou (s výjimkou E-booku) zpracovány individuálně na základě jím poskytnutých informací a dle jeho specifických potřeb. Klient není oprávněn poskytnutý Výstup jakkoli upravovat nebo dále poskytovat jiné osobě k jinému účelu než k účelu uplatnění svých vlastních nároků vyplývajících z práva na důchodové zabezpečení.

4.1.4 E-book je Klient oprávněn užívat výlučně pro svou osobní potřebu. Poskytnutý E-book není Uživatel oprávněn jakýmikoli způsoby rozmnožovat, pořizovat z něj tištěné nebo elektronické kopie s výjimkou případů, kdy to umožňuje zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (pořízení rozmnoženin E-booku pro svou osobní potřebu ve smyslu § 30 a § 30a autorského zákona). Uživatel není oprávněn E-book nebo jeho rozmnoženiny zpřístupňovat třetím osobám.

4.1.5 V případě, že je předmětem Smlouvy poskytnutí školení či jiné vzdělávací akce na základě objednávky Objednatele, je Služba poskytnuta dokončením daného školení či jiné akce na dohodnutém místě. O školení zaměstnanců Objednatele sepíše Poskytovatel protokol, který podepisují všechny zúčastněné osoby).

 

4.2 Vady Výstupu a reklamace

 

4.2.1 Poskytovatel odpovídá za to, že Výstup bude odpovídat zadání vyplývajícímu z uzavřené Smlouvy (z Objednávky Klienta). V případě, že Výstup tomuto zadání v některém parametru neodpovídá, má vady, přičemž Klientovi vzniká nárok na jejich vytčení a následně na jejich odstranění Poskytovatelem. Vadou Výstupu se rozumí zejména následující případy:

a) Výstup nebyl dodán ve lhůtě 14 dní od splnění podmínek dle čl. 4.1.1. Klientem, ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Klientem o délce nejméně 7 dní;
b) dodaný Výstup nebyl předmětem Smlouvy (například namísto důchodové zprávy je dodán informační E-book, nebo je Klientovi dodán jiný E-book neodpovídající Objednávce);
c) dodaný Výstup zjevně vychází z chybných údajů (jako výchozí hodnoty jsou použity odlišné údaje, než jaké vyplývají z dokumentace předané Klientem, zejména z IOLDP);
d) dodaný Výstup je určen pro odlišného Klienta.

4.2.2 Za vadu Výstupu není zejména považováno:

a) v rámci Výstupu není identifikována žádná možnost zvýšení důchodu pobíraného Klientem;
b) nemožnost řádného otevření nebo zobrazení Výstupu na straně Klienta z důvodu nedostatečného hardwarového nebo softwarového vybavení nebo z důvodu nedostatečného internetového připojení Klienta;
c) nefunkčnost e-mailové adresy nebo jiného relevantního kontaktu zadaného Klientem.

4.2.3 Zjistí-li Klient vadu předaného Výstupu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli, přičemž za přiměřenou dobu pro oznámení vad se považuje doba 10 dní od předání Výstupu. Po uplynutí této lhůty nemůže být oznámení vad považováno za včasné. Vady lze u Poskytovatele reklamovat následujícími způsoby:
a) písemně na adresu sídla Poskytovatele;
b) e-mailem na adrese Poskytovatele, uvedené na Webu.

4.2.4 Nároky Klienta z vad Výstupu se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku). Jsou-li na základě reklamace Klienta zjištěny vady plnění, za které Poskytovatel odpovídá, má Klient následující nároky z vad, závisející na charakteru vytčené vady:

a) odstranění vady formou neprodleného dodání Výstupu, zaslání odpovídajícího Výstupu nebo zahrnutí správných výchozích údajů v rámci Výstupu;
b) v případě nemožnosti odstranění vady přiměřenou slevu z ceny Služeb, která může být poskytnuta rovněž formou slevy z ceny jiné Služby, nebo;
c) odstoupení od Smlouvy.

4.2.5 Nárok z vad dle čl. 4.2.4 b) a 4.2.4 c) může být uplatněn pouze v případě, že vada nemůže být vyřešena způsobem dle čl. 4.2.4 a) v přiměřené lhůtě.

 

4.3 Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby bez udání důvodu Klientem – spotřebitelem

 

4.3.1 Klient, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že Smlouva týkající se poskytnutí Služby je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou distančním způsobem ve smyslu 1820 a násl. Občanského zákoníku. Jejím předmětem je poskytnutí služby Poskytovatelem Klientovi spočívající ve zpracování a dodání Výstupu. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dní od uzavření Smlouvy bez udání důvodu za následujících podmínek:

a) Smlouva byla řádně uzavřena způsobem dle čl. 2.2., zejména došlo ze strany Poskytovatele k potvrzení Objednávky;
b) Poskytovatel nedodal Výstup Klientovi před uplynutím lhůty 14 dní od uzavření Smlouvy.

4.3.2 Uzavřením Smlouvy Klient ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku uděluje Poskytovateli svůj výslovný souhlas s poskytnutím Výstupu před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy. Klient bere na vědomí, že poskytnutí Výstupu není možné před okamžikem splnění podmínek dle čl. 4.1.1. těchto Obchodních podmínek. Klient bere na vědomí, že v případě poskytnutí Výstupu před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy není ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3.3 K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odstoupení Poskytovateli prokazatelně odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení je vůči Poskytovateli účinné okamžikem jeho doručení.

4.3.4 Doporučeným způsobem odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku 4.3. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele uvedenou v čl. 1.1.2.; formulář pro odstoupení od Smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako jejich nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout, popř. vytisknout a zaslat Poskytovateli způsobem uvedeným shora v tomto článku.

4.3.5 V případě, že Klient platně odstoupí od Smlouvy v souladu s tímto čl. 4.3., vrátí mu Poskytovatel uhrazenou cenu nejpozději do 14 dní od přijetí odstoupení. Nesjednají-li smluvní strany jinak, vrátí Poskytovatel cenu Klientovi převodem na jeho bankovní účet, z něhož byla cena uhrazena.

 

4.4 Odstoupení od Smlouvy o dodání E-booku bez udání důvodu Klientem – spotřebitelem

 

4.4.1 Klient, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že smlouva týkající se prodeje E-booku je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou distančním způsobem ve smyslu 1820 a násl. Občanského zákoníku. Jejím předmětem je dodání digitálního obsahu Kupujícímu v podobě datového obsahu zpřístupněného Kupujícímu prostřednictvím internetu.

4.4.2 S ohledem na skutečnost, že E-book je jakožto digitální obsah Kupujícímu zpřístupněn na základě uzavření Smlouvy a přijetí platby Ceny, a je tedy Kupujícímu s jeho souhlasem poskytnut před uplynutím obecné 14-ti denní lhůty k odstoupení od Smlouvy stanovené § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, nemůže Kupující – spotřebitel odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) Občanského zákoníku.

4.4.3 Uzavřením Smlouvy a provedením úhrady Ceny uděluje Kupující souhlas s poskytnutím E-booku před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce.

Příloha obchodních podmínek

 

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

5.1 Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Klientovi – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Ve smyslu čl. 2.3.5 neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou Klientovi v důsledku poskytnutí Výstupu vycházejícího z neoriginálních, nesprávných nebo nepravdivých dokumentů nebo informací poskytnutých ze strany Klienta, včetně jakýchkoli nepřímých škod nebo ušlého zisku.

5.2 Vůči Objednateli odpovídá Poskytovatel pouze za přímou škodu způsobenou zaviněným porušením povinností ze Smlouvy, přičemž je vyloučena odpovědnost za ušlý zisk: Maximální odpovědnost Poskytovatele za škodu vůči Objednateli je omezena na dvojnásobek částky ceny, uhrazené Objednatelem za Službu, v důsledku níž došlo ke vzniku škody.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 

6.1 Osobní údaje

 

6.1.1 Klient, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že v rámci vyřízení Objednávky a plnění Smlouvy zpracovává Poskytovatel jeho osobní údaje v postavení správce osobních údajů. Poskytovatel jakožto správce osobních údajů Klientů, zpracovává jejich osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).

6.1.2 Informace o zpracování osobních údajů Klientů ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR a další informace týkající se ochrany soukromí Klientů poskytuje Poskytovatel samostatným dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, který je nepřetržitě dostupný na Webu. Tento dokument je dále poskytnut Klientům při odeslání každé Objednávky.

6.1.3 Poskytuje-li Objednatel osobní údaje svých zaměstnanců pro účely realizace školení ze strany Poskytovatele, odpovídá za oprávnění k poskytnutí těchto osobních údajů Poskytovateli a za identifikaci účelu tohoto předání.

 

6.2 Zasílání obchodních sdělení

 

6.2.1 Poskytovatel je oprávněn zasílat ve formě e-mailu zaslaného na adresu Klienta uvedenou v rámci Objednávky obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Služeb Poskytovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

6.2.2 Klient je oprávněn bezplatně a bez jakýchkoli sankcí odmítnout zasílání obchodních sdělení v okamžiku zadání své e-mailové adresy, a posléze způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení.

 

6.3 Cookies

 

6.3.1 Poskytovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání Webu Klienty i dalšími jejich návštěvníky a k vyhodnocování návštěvnosti Webu individuálními uživateli. Klient přístupem k Webu uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač, přičemž má kdykoli možnost toto nastavení změnit v příslušné sekci Webu. Vypnutí cookies Klientem většinou neznemožní užívání Webu, ale může způsobit potíže a snížení komfortu užívání Webu.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1 Změna Obchodních podmínek

 

7.2 Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Smlouva se vždy řídí verzí Obchodních podmínek účinnou k okamžiku odeslání Objednávky, kterou Klient odsouhlasí v rámci Objednávky.

7.3 Vztah mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí českým právem, a to i v případě, že je Klient občanem jiného státu, zejména pak občanským zákoníkem a předpisy o ochraně spotřebitele.

7.4 Klient má možnost sdělit Poskytovateli případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu Poskytovatele uvedenou v čl. 1.1.2. Poskytovatel bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Klienta). Klient si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Poskytovatelem Smlouvu nebo nejsou Klienty dle těchto Obchodních podmínek.

 

7.5 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

7.5.1 V případě vzniku sporu mezi Klientem – spotřebitelem a Poskytovatelem, vyplývajícího ze Smlouvy, je Klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Poskytovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Klienta zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Klienta je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

7.5.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Klient poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

7.5.3 Klienti, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Poskytovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.

7.6 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

7.7 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné dnem 1.6.2020